இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் காலி டெஸ்ட் போட்டியின் ஓய்வறையில் கார்ட்ஸ் விளையாடியதனை விமர்சித்து வரையப்பட்ட ஒரு அழகான கார்ட்டூன் .

இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் காலி டெஸ்ட் போட்டியின் ஓய்வறையில் கார்ட்ஸ் விளையாடியதனை விமர்சித்து வரையப்பட்ட ஒரு அழகான கார்ட்டூன் .

credit- Jeffrey Kelart.