இலங்கை வீரர்களின் பயிற்சி நடவடிக்கை (புகைப்படங்கள் )