உகாண்டாவுக்கு எதிரான டி20க்கான SLCD XI அணி:

உகாண்டாவுக்கு எதிரான டி20க்கான SLCD XI அணி:

நுவனிது பெர்னாண்டோ (C)
தினுர கலுபான
மல்ஷா தருபதி
கிரிஷன் சஞ்சுலா (W)
அஷேன் பண்டார
முகமது ஷமாஸ்
மூவின் சுபசிங்க
மிதுன் ஜெயவிக்ரம
கவிந்து நதீஷன்
இசித விஜேசுந்தர
நிபுன் பிரேமரத்ன
தரிந்து ரத்நாயக்க
அயனா சிறிவர்தன
சமிந்து விக்கிரமசிங்க
தனால் ஹேமந்த

#SLDXIvsUganda #T20s