ஒவ்வொரு அணியிடமும் உள்ள ஏலத்தொகை- பெறக்கூடிய வீரர்கள் விபரம். (6.45 PM வரை )

ஒவ்வொரு அணியிடமும் உள்ள ஏலத்தொகை- பெறக்கூடிய வீரர்கள் விபரம். (6.45 PM வரை )

CSK சென்னை : 3.15 கோடி மீதமுள்ளது .
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-0
இந்திய வீரர்கள் -3

DC டெல்லி : 4.15 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -1

KKR கொக்கொத்தா: 7.35 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -5

MI மும்பை : 4.75 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-2
இந்திய வீரர்கள் -2

PK பஞ்சாப் : 20.25கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -3

RR: 14.8 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -3

RCB பெங்களூர் :5.55 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -5

SRH: 10.45 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -2