ஒவ்வொரு அணியிடமும் உள்ள ஏலத்தொகை- பெறக்கூடிய வீரர்கள் விபரம். (5.45 PM வரை )

ஒவ்வொரு அணியிடமும் உள்ள ஏலத்தொகை- பெறக்கூடிய வீரர்கள் விபரம். (5.45 PM வரை )

CSK: 3.65 கோடி மீதமுள்ளது .
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-0
இந்திய வீரர்கள் -3

DC: 9.4 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-2
இந்திய வீரர்கள் -2

KKR: 7.35 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -5

MI: 4.75 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-2
இந்திய வீரர்கள் -2

PK: 24.45 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-2
இந்திய வீரர்கள் -3

RR: 14.8 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -3

RCB:20.55 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-2
இந்திய வீரர்கள் -5

SRH: 10.45 கோடி மீதமுள்ளது.
வெளிநாட்டு வீரர்கள்-1
இந்திய வீரர்கள் -2