கத்தியுடன் கம்பீரைத் தேடும் கோலி (மீம்ஸ்)

கத்தியுடன் கம்பீரைத் தேடும் கோலி (மீம்ஸ்)

கம்பீர் -இந்திய மண்ணில் இங்கிலாந்து அணி ஒரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் வெல்லாது ?

கோலி – வா ராசா வா உன்னத்தான் தேடிட்டி இருக்கன் ?