குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் துணை கேப்டனாக ரஷித்!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் துணை கேப்டனாக ரஷித் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்