தளபதி விஜயின் வாத்தி கம்மிங் பாடலுக்கு டான்ஸ் ஆடிய இந்திய வீரர்கள்.

தளபதி விஜயின் வாத்தி கம்மிங் பாடலுக்கு டான்ஸ் ஆடிய இந்திய வீரர்கள்.