பங்களாதேஷ் டி20 தொடருக்கான இலங்கை அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பங்களாதேஷ் டி20 தொடருக்கான இலங்கை அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

1. வனிந்து ஹசரங்க – கேப்டன்
2. சரித் அசலங்க – துணை கேப்டன்
3. குசல் மெண்டிஸ்
4. சதீர சமரவிக்ரம
5. ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ்
6. தசுன் ஷானக
7. மகேஷ் தீக்ஷன
8. தனஞ்சய டி சில்வா
09. குசல் ஜனித் பெரேரா
10. தில்ஷான் மதுஷங்க
11. நுவான் துஷார
12.மதீஷ பத்திரன
13. அகில தனஞ்சய
14. பினுர பெர்னாண்டோ
15. கமிந்து மெண்டிஸ்
16. அவிஷ்க பெர்னாண்டோ – பாத்தும் நிஸ்ஸங்கவுக்குப் பதிலாக வருகிறார்.
17. ஜெஃப்ரி வாண்டர்சே