பாவம் பண்ணிட்டியேடா ஜட்டு ????

பாவம் பண்ணிட்டியேடா ஜட்டு ????