2022 ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்திற்கான இலங்கை உத்தேச அணிகள் விபரம்..!

2022 ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்திற்கான இலங்கை உத்தேச அணிகள் விபரம்..!

இலங்கை கிரிக்கெட் தேர்வுக் குழு, 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்திற்கு தயாராவதற்காக, விளையாட்டின் அனைத்து வடிவங்களையும் உள்ளடக்கிய பின்வரும் உத்தேச அணிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது.

உத்தேச டெஸ்ட் அணி

திமுத் கருணாரத்ன – கேப்டன்
பாத்தும் நிஸ்ஸங்க
கமில் மிஷாரா
ஓஷத பெர்னாண்டோ
குசல் மெண்டிஸ்
ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ்
தனஞ்சய டி சில்வா
கமிந்து மெண்டிஸ்
நிரோஷன் டிக்வெல்ல
தினேஷ் சண்டிமால்
சாமிக்க கருணாரத்ன
ரமேஷ் மெண்டிஸ்
முகமது ஷிராஸ்
ஷிரான் பெர்னாண்டோ
தில்ஷான் மதுஷங்க
லஹிரு குமார
கசுன் ராஜித
விஷ்வா பெர்னாண்டோ
அசித்த பெர்னாண்டோ
ஜெஃப்ரி வாண்டர்சே
லக்ஷித ரஸஞ்சனா
பிரவீன் ஜெயவிக்ரம
லசித் எம்புல்தெனிய
சுமிந்த லக்ஷன்

உத்தேச ODI அணி

தனுஷ்க குணதிலக்க
பாத்தும் நிஸ்ஸங்க
குசல் மெண்டிஸ்
சரித் அசலங்க
பானுக ராஜபக்ச
தனஞ்சய டி சில்வா
தசுன் ஷானக – கேப்டன்
அஷேன் பண்டார
தினேஷ் சண்டிமால்
நிரோஷன் டிக்வெல்ல
ஜனித் லியனகே
துனித் வெல்லலகே
தனஞ்சய லக்ஷன்
சஹான் ஆராச்சி
வனிந்து ஹசரங்க
சாமிக்க கருணாரத்ன
லஹிரு மதுஷங்க
ரமேஷ் மெண்டிஸ்
துஷ்மந்த சமீர
பினுர பெர்னாண்டோ
தில்ஷான் மதுஷங்க
லஹிரு குமார
கசுன் ராஜித
ஜெஃப்ரி வாண்டர்சே
மகேஷ் தீக்ஷனா
பிரவீன் ஜெயவிக்ரம

உத்தேச T20 அணி

தனுஷ்க குணதிலக்க
பாத்தும் நிஸ்ஸங்க
குசல் மெண்டிஸ்
சரித் அசலங்க
பானுக ராஜபக்ச
தசுன் ஷானக – கேப்டன்
அஷேன் பண்டார
நிரோஷன் டிக்வெல்ல
துனித் வெல்லலகே
தனஞ்சய லக்ஷன்
சஹான் ஆராச்சி
வனிந்து ஹசரங்க
சாமிக்க கருணாரத்ன
லஹிரு மதுஷங்க
ரமேஷ் மெண்டிஸ்
துஷ்மந்த சமீர
பினுர பெர்னாண்டோ
மதீஷ பத்திரன
நுவன் துஷார
கசுன் ராஜித
நிபுன் மலிங்க
லஹிரு குமார
ஜெஃப்ரி வாண்டர்சே
மகேஷ் தீக்ஷனா
பிரவீன் ஜெயவிக்ரம
லக்ஷன் சண்டகன்